Đội ngũ Giảng viên

Danh sách Giảng viên khoa Ngoại ngữ năm 2019

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH HỌC VỊ GHI CHÚ
1 Bernard Gravel 17/12/1955 Nam TS  
2 Lý Thị Thu Thủy 14/01/1954 Nữ TS  
3 Trịnh Thanh Toản 21/02/1960 Nam TS  
4 Võ Quang Hiền 18/07/1965 Nam TS  
5 Trần Thị Quỳnh Lê 06/10/1969 Nữ TS  
6 Nguyễn Kỳ Nam 10/10/1955 Nữ ThS  
7 Nguyễn Thị Thanh Hà 30/08/1956 Nữ ThS  
8 Võ Thị Thanh Hương 30/03/1958 Nữ ThS  
9 Trần Mạnh Hùng 17/08/1974 Nam ThS  
10 Trương Thị Hòa 01/08/1954 Nữ ThS  
11 Đặng Hải Châu 09/12/1955 Nữ ThS  
12 Lê Thị Kim Dung 01/07/1956 Nữ ThS  
13 Phan Thị Hiển Vinh 24/12/1954 Nữ ThS  
14 Nguyễn Thị Hiền 26/06/1956 Nữ ThS  
15 Từ Thị Tuyết Vy 31/07/1991 Nữ ThS  
16 Nguyễn Thị Tường Vi 15/07/1994 Nữ ĐH  
17 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/01/1992 Nữ ĐH  
18 Nguyễn Thị Kim Yến 10/06/1993 Nữ ĐH  
19 Phan Gia Thịnh 27/01/1990 Nam ThS  
20 Trần Ái Thuận 12/01/1993 Nữ ĐH  
21 Lê Thị Ngọc Hảo 31/10/1996 Nữ ĐH  
22 Trần Nguyễn Bảo Ngân 30/10/1994 Nữ ĐH