Lãnh đạo Khoa

Họ và tên: ThS. Trương Thị Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ
SDT: 0903 393 777
Email: tthoa@upt.edu.vn