Cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập năm học 2018-2019

STT HỌ VÀ TÊN EMAIL SĐT LỚP PHỤ TRÁCH KHÓA
1 Trương Thị Hòa tthoa@upt.edu.vn 0903393777 DH15TA1 + DH15TA3_N1 K2015
2 Nguyễn Thị Kim Yến ntkyen@upt.edu.vn 0386610015 DH15TA2 + DH15TA3_N2 + K10NNA3 K2015 + K2018
3 Nguyễn Hoàng Mỹ Phương nhmphuong@upt.edu.vn 0932720919 DH16TA1 + DH16TA2 + CD16TA K2016
4 Phan Gia Thịnh pgthinh@upt.edu.vn 0902838144 DH17TA1 + DH17TA2 + K10NNA1 K2017 + K2018
5 Nguyễn Thị Tường Vi nttvi@upt.edu.vn 0376150106 DH17TA3 + K10NNA2 K2017 + K2018