Cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020

STT HỌ VÀ TÊN EMAIL SĐT LỚP PHỤ TRÁCH KHÓA
1 Trần Thị Quỳnh Lê tranthiquynhle@gmail.com
hoặc ttqle@upt.edu.vn
0908563939 DH16TA1 + DH16TA2 K2016
2 Nguyễn Thị Thùy Linh

nttlinh@upt.edu.vn

0342006441

DH17TA1 + DH17TA3_N1

DH17TA2 + DH17TA3_N2

K2017
3 Từ Thị Tuyết Vy tttvy@upt.edu.vn 0377474535 K10NNA2 + K10NNA3 K2018
4 Phan Gia Thịnh pgthinh@upt.edu.vn 0902838144 K11NNA2 + K11NNA3 K2019
5

Phạm Quỳnh Hoa

quynhhoaescvn@gmail.com
hoặc pqhoa@upt.edu.vn
0983669822 K10NNA1 + K11NNA1 K2018 + K2019
6 Nguyễn Thị Kim Yến ntkyen@upt.edu.vn 0386610015 VB218TA + VB219TA1 + VB219TA2 K2018 + K2019