Giá trị cốt lõi

“Đạo đưc – Trách nhiệm – Phát triển”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHPT ngày 02/03/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Phan Thiết)