NCKH cấp Trường

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG_ĐỢT 1/ NĂM HỌC 2019-2020

STT Tên chủ nhiệm, thành viên tham gia Tên đề tài  Thời gian thực hiện 
1 TS. Trịnh Thanh Toản Những thách thức thường gặp và giải pháp khi học tiếng Anh của sinh viên năm nhất Trường Đại học Phan Thiết 6 tháng 
2 TS. Trần Thị Quỳnh Lê Hiện tượng chuyển ngữ của từ chỉ số lượng trong thành ngữ, tục ngữ và ứng dụng vào công tác dịch thuật, giảng dạy tiếng Anh 6 tháng 
3 ThS. Trương Thị Hòa

ThS. Phạm Quỳnh Hoa 

Thực trạng và giải pháp giảng dạy kỹ năng phát âm tiếng Anh cho sinh viên năm nhất Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phan Thiết  6 tháng 
4 ThS. Từ Thị Tuyết Vy

ThS. Phan Gia Thịnh 

Thực trạng và giải pháp giảng dạy kỹ năng nghe cho sinh viên Trường Đại học Phan Thiết  6 tháng