Sứ mệnh

Đào đạo nguồn nhân lực có kiến thức vững, kỹ năng toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tổ chức và xã hội ở tỉnh Bình Thuận và khu vực. Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ ứng dụng, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững Kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận và cả nước – Xúc tiến các hoạt đọng phục vụ cộng đồng trong tỉnh Bình Thuận và cả nước.

Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHPT ngày 02/03/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Phan Thiết)