HKII – NH 2020-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và lệnh giãn cách xã hội đối với Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, nhằm hạn chế việc làm gián đoạn và chậm trễ tiến trình giảng dạy và học tập, được sự cho phép của Ban Giám Hiệu, khoa Ngoại ngữ tổ chức các lớp học online, cụ thể như sau:

  1. Môn Nghe 2_VB220TA1_GV Tống Thị Trương Nhung

     – Thời gian học: Thứ 7 (26/06/21), tiết 2-5 (kết thúc môn)

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Nói 2_VB220TA1_GV Tống Thị Trương Nhung

     – Thời gian học: Thứ 7 (26/06/21), tiết 8-11 (kết thúc môn)

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Đọc 2_VB219TA1 + VB219TA2_GV Phạm Thị Hải Vân

     – Thời gian học: Thứ 7 (26/06/21), tiết 2-6 (Kết thúc môn)

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Ngữ pháp 2_VB220TA1_GV Bùi Thị Ngọc Lan

     – Thời gian học: Chủ nhật (06/06/21), tiết 2-5, (tính 4 tiết)

                                Chủ nhật (13/06/21), tiết 2-5, (tính 2 tiết)

                                Chủ nhật (26/06/21), tiết 2-5, (tính 2 tiết)

                                Chủ nhật (03/07/21), tiết 2-5, (tính 2 tiết)

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Viết 1_VB220TA1_GV Bùi Thị Ngọc Lan

     – Thời gian học: Chủ nhật (06/06/21), tiết 8-11, (tính 4 tiết)

                               Chủ nhật (13/06/21), tiết 8-11, (tính 2 tiết)

                               Chủ nhật (26/06/21), tiết 8-11, (tính 2 tiết)

                               Chủ nhật (03/07/21), tiết 8-11, (tính 2 tiết)

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Dẫn luận ngôn ngữ học_K12NNA1 + K12NNA2_GV Bùi Thị Ngọc Lan

     – Thời gian học: Thứ 7 (26/06/21), tiết 2-5, lớp K12NNA1

                               Thứ 7 (03/07/21), tiết 2-5, lớp K12NNA1

                               Thứ 7 (26/06/21), tiết 8-11, lớp K12NNA2

                               Thứ 7 (03/07/21), tiết 8-11, lớp K12NNA2

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Hình vị học_VB219TA1 + VB219TA2_GV Phan Thanh Tuấn

    Thời gian học: Chiều T7 (26/06/21), tiết 8-9 (2 tiết đầu)

                            Sáng CN (27/06/21), tiết 2-5

                            Sáng T7 (03/07/21), tiết 2-5

                            Sáng CN (04/07/21). tiết 2-5

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

  1. Môn Cú pháp__VB219TA1 + VB219TA2_GV Phan Thanh Tuấn

    Thời gian học: Chiều T7 (26/06/21), tiết 10-11 (2 tiết sau)

                            Chiều CN (27/06/21), tiết 8-11

                            Chiều T7 (03/07/21), tiết 8-11

                            Chiều CN (04/07/21), tiết 8-11

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1FDKRY5o0AE2UHe2VMfW0vlI6b-fp9Pyj/view?usp=sharing

9. Môn Viết 3_VB219TA1 + VB219TA2_GV Nguyễn Thị Thanh Tiên

 Thời gian học: Sáng T7, tiết 2-5, bắt đầu từ 24/07/21

                             Chiều T7, tiết 8-11, bắt đầu từ 24/07/21

Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1yoZdNaBNZIlrPmDv6wTdr5SvTEYrnUny/view?usp=sharing

10. Môn Ngữ nghĩa học_VB219TA1+VB219TA2_GV Trần Thị Quỳnh Lê

    Thời gian học: Sáng CN, tiết 2-5, bắt đầu từ 25/07/21

                            Chiều CN, tiết 8-11, bắt đầu từ 25/07/21

Bài giảng: Đang cập nhật