Lãnh đạo Khoa

 

Họ và tên: TS. Trịnh Thanh Toản
Chức vụ: Trưởng khoa Ngoại ngữ
SĐT: 0903 675 633

Email: tttoan@upt.edu.vn

 

Họ và tên: TS. Trần Thị Quỳnh Lê
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ
SĐT: 0908 563 939

Email: ttqle@upt.edu.vn