Kế hoạch hành động Dài hạn – Trung hạn

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

Khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dài hạn và Trung hạn, bao gồm:

  1. Kế hoạch dài hạn giai đoạn 2015-2020
  2. Kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2015-2018
  3. Kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2018-2020

Vui lòng xem file đính kèm bên dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.